ITS Students Abroad

 

ITS students at the Technical University of Dresden

2016  2017 2018

Zarozny Alexander

Kosnovenko Roman

Gvozdetka Natalia

Lukashuk Vasyl

Eugene Semendyak

Prokopet Vladimir

 

Eugene Svetsynska

Zakharchuk Andriy

 

Gusak Alexander

Solyanikova Valery

Graduates of 2012-2016 years, remaining at the Technical University of Dresden in graduate school:

Trach Bogdan

Aleksenko Alexey

Puhkaev Dmitry

English