Доктор філософії (PhD)

3-й рівень вищої освіти (Доктор філософії (PhD))

підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань:

17  Електроніка та  телекомунікації

по спеціальності: 172 Телекомунікації та радіотехніка і у відповідності до Спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій КПІ ім. І. Сікорського Д 26.002.14 за паспортами наступних наукових спеціальностей:

 • 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;
 • 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
 • 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки;

зокрема включає наступні напрями:

 • Методи управління і оцінка ефективності функціонування телекомунікаційних мереж на базі IP/MPLS, MetroEthernet, DWDM та ін.
 • Стільникові мережі мобільного зв’язку  5G
 • Технології систем міжмашинної взаємодії М2М та Інтернет-речей
 • Програмно-визначувані радіосистеми з використанням модельно-орієнтованого проектування
 • Телекомунікаційні мережі, що програмно конфігуруються SDN
 • Віртуалізація мережних функцій для мобільних систем на базі хмарної інфраструктури
 • Телекомунікаційні системи міліметрового та терагерцового діапазонів
 • Принципи кооперативної ретрансляція та когнітивності в безпроводових телекомунікаційних системах
 • Надширокосмугові імпульсні сигнали та їх використання в телекомунікаціях
 • Безпроводові сенсорні мережі
 • Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем​

 

Прийом документів на конкурс до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв'язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому. Докладна інформація на сайті відділу аспірантури та докторантури<http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172>

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 * заява про прийом до аспірантури подається на ім'я ректора (бланк заяви розміщений за посиланням<http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181>);
 * анкета (бланк знаходиться за посиланням<http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181>) + фото (2 шт., 1 шт. приклеїти на анкету);
 * копія диплома магістра (спеціаліста);
 * копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 * витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 * дослідницька пропозиція вступника з візою завідувача кафедри;
 * письмовий висновок наукового керівника на дослідницьку пропозицію;
 * витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 * список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідувачем кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 * копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 * копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 * копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 * копію військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 * документа, що посвідчує особу;
 * військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 * документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 28.08.2020 р. по 09.09.2020 р.

Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оголошується не пізніше 10 вересня 2020 р.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

1) вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою "зараховано" "незараховано". Вступник, що отримав "незараховано" до складання вступних випробувань не допускається.

2) вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Програми вступного випробування зі спеціальності та додаткового вступного випробування наводяться на сайтах підрозділів<https://kpi.ua/chairs>, які здійснюють набір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

 

Ukrainian