Високошвидкісні всепроникні безпроводові інфокомунікаційні системи і технології, програмні платформи інфокомунікацій та їх віртуалізація

Науковий керівник напрямку: д.т.н., проф. Сергій Олександрович Кравчук

Scientific and technical foundations were developed for the creation and operation of broadband access wireless systems with mobility support and their integration into high-speed multi-level ubiquitous information and telecommunication networks, the creation of a new generation of software-defined infocommunication radio systems, which are designed to create the technical basis for the implementation and implementation of next-generation information and communication systems especially 5th generation mobile systems

The domestic theory of the millimeter-wave telecommunication systems, the principles of creating nano-networks, methods for implementing software and hardware systems (programmed controlled radio SDR (Software defined Radio) together with system technology on a SoC chip (System-on-a-Chip)) , software platforms for managing networks and countering hacker attacks, handover methods and architectural solutions in mobile communication systems, digital radio-relay systems (including over-the-horizon communications) and combined systems based on high-altitude aerial platforms.

Зокрема, отримані наступні результати в частині розвитку та становлення:

  • просторово-часової обробки МІМО - розроблено методи ефективного впровадження МІМО в системах стільниковго зв’язку; запропоновано метод лінійного просторового перетворення багатокористувацької системи з MIМO; запропоновано підходи до підвищення пропускної здатності радіосистеми з МІМО;
  • кооперативної ретрансляції - розв’язано задачу багатосервісної передачі в радіосистемі на базі OFDMA з кооперативною ретрансляцією;
  • когнітивного радіо - розроблено принципи, методи та алгоритми запровадження технології когнітивного радіо до побудови гетерогенних телекомнікаційних мереж;
  • каналів зв’язку спеціального використання - розроблено портативну тропосферну станцію загоризонтного зв’язку; розроблено канали зв’язку та управління для безпілотних літальних апаратів;
  • адаптації - розроблено новий метод канальної адаптації для застосування в безпроводових телекомунікаційних системах. Метод базується на використанні багатокритеріальних оцінках стану каналу зв'язку та застосуванні для прийняття рішення математичного апарату нечітких множин.
  • теорія інформації - розроблено новий узагальнений комплексний підхід до побудови ефективних методів підвищення пропускної здатності (ПЗ) СШР при забезпеченні необхідної завадостійкості та з урахуванням їх особливостей, що базується на взаємодії смугового і енергетичного ресурсів системи.
Ukrainian