Історія

Кафедра телекомунікацій - це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи - Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який декілька років поспіль очолює академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна».

Вже більш ніж 25 років кафедру очолює український вчений в галузі передачі та обробки інформації - академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Ільченко Михайло Юхимович.

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • 1-й рівень (Бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
  • 2-й рівень (Магістр) - 1 рік 9 місяців, 1 рік 4 місяці;
  • 3-й рівень (Доктор філософії) - 4 роки.

Освітня програма

Інженерія та програмування інфокомунікацій”

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 6 професорів; 11 доцентів; 7 старших викладачів. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедрКПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-лабораторна база складається з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 8 лабораторій, які обслуговують штатні співробітники навчально-допоміжного персоналу.


2002 РІК


Початок 2002 року ознаменувався значною подією в житті кафедри. У лютому 2002 року за наказом ректора №1-6 від 17 січня 2002 року був створений Інститут телекомунікаційних систем (ІТС), у складі якого і діє кафедра телекомунікацій. На чолі новоствореного інституту став академік НАН України М.Ю.Ільченко.


1999 РІК


Перший випуск 1999 року – 32 студента: Абрамов А.О., Андріашевич О.Л., Арнаута Б.В., Дорошенко Б.В., Гуленко А.О., Іванов В.М., Калініченко О.В., Ковтун С.І., Коломацький А.О., Краштан О.В., Кушко І.О., Лаврентьєв А.О., Ларін А.О., Ларіна Т.А., Любченко Г.М., Медовкін А.Ю., Морозов Т.В., Поляков І.Л., Репік О.О., Семенов К.А., Скрипченко С.І., Сичов А.В., Теременко А.О., Трандаш М.М., Торба Ю.М., Чалюк В.В., Черніков В.О., Хотиненко К.О., Цюзь О.В., Широчкін В.В., Яцук В.Г., Джміль Гаванмех


1994 РІК


З 1994 р. на кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за планом аспірантури НТУУ "КПІ". Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації здійснюється також за лінією здобуття наукового ступеня. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється за спеціальностями:

  • "Телекомунікаційні системи та мережі";
  • "Антени та пристрої мікрохвильової техніки";
  • "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"
  • "Радіотехнічні та телевізійні системи"

1993 РІК


Кафедра телекомунікацій (тоді кафедра засобів телекомунікацій) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" створена у травні 1993 року за наказом ректора №1-83 від 11 травня 1993року.

іст

«З метою забезпечення потреб України у фахівцях телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж за рішенням Вченої ради КПІ від 5 квітня та згідно Постанови президії АН України №101 від 16 квітня 1993 року з травня нинішнього року в Київському політехнічному інституті створено кафедру засобів телекомунікацій. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі розробки та експлуатації апаратно-програмних комплексів телекомунікаційних пристроїв та мереж, космічних систем навігації, зв’язку і телебачення. Кафедра має розпочати з 1993/94 навчального року підготовку спеціалістів з контингентом 25 осіб набору на 1 курс. В організації навчальної та виконанні наукової роботи буде використовуватись науково-технічний потенціал науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки «ТОР». В. о. завідуючого кафедрою засобів телекомунікацій призначено д. т. н., проф. М. Ю. Ільченка … » Інститутські вісті 1993 рік.Від самого початку в роботі новоствореної кафедри активно використовувався технічний потенціал науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки “ТОР” (сьогодні це НДІ телекомунікацій, який є основним структурним підрозділом науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського). Така взаємодія дозволила органічно включити до навчального процесу наукові досягнення та практичний досвід фахівців, які працюють над реальними проектами, що, безумовно, підвищує рівень підготовки студентів.

Ініціатором створення і науковим керівником кафедри засобів телекомунікацій (а згодом і Інституту телекомунікаційних систем) став видатний український вчений в галузі передачі та обробки інформації – академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Михайло Юхимович Ільченко. Також великий внесок в створення і розвиток кафедри зробили професори кафедри В.П. Вінницький, Л.П. Щербіна, О.М. Лебедєв, А.О. Ліпатов , С.Г. Бунін та ін. Сьогодні цю справу гідно продовжують провідні науковці кафедри телекомунікацій – професори С.О. Кравчук, О.І. Лисенко, Т.М. Наритник, О.І. Романов, Є.А. Якорнов, які успішно поєднують викладацьку діяльність з науково-дослідною роботою. Також кафедра пишається новим поколінням науково-педагогічних працівників – молодими талановитими викладачами, які, окрім викладання навчальних дисциплін, плідно працюють над низкою цікавих і перспективних проектів в рамках кафедри та ІТС. Це доцент Д.А. Міночкін – керівник сучасної лабораторії базової мережі оператора мобільного зв’язку, створеної за підтримки компаній Lifecellта Ericsson; голова міжнародного офісу ІТС доцент І.В. Трубаров; старший викладач Т.О. Прищепа, яка вже багато років опікується розвитком веб-ресурсів кафедри телекомунікацій та ІТС, та інші. На кафедрі створено добрі умови для професійного розвитку молодих науковців, є можливість навчатися в аспірантурі та докторантурі, здобувати наукові ступені та отримувати наукові звання.

Ukrainian