Освітня програма

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ» - це поєднання знань та вмінь програмування і функціонування приладів та систем в галузі Інформаційних технологій та Телекому, що направлені на обробку та передачу будь-якої інформації.

Наша програма визначається трьома словами - що повністю визначають її направленість: інфокомунікації, інженерія і програмування.

  • Інфокомунікації – це і є сукупність інформаційних технологій (ІТ) та систем/технологій передавання інформації (Телекомунікації), які у процесі обробки та передачі інформації діють як єдине ціле.
  • Інженерія – це створення «Харду» апаратної частини систем електронних комунікацій; конфігурування, адміністрування та організації комп’ютерних мереж та Інтернет, систем мобільного зв’язку, систем віртуальної реальності. Причому навчання на обладнанні проводиться на унікальній лабораторній базі, що надана провідними компаніями ІТ і Телеком, а також що використовується для проведення складних наукових досліджень.
  • Програмування – має три поєднані складові:

1) фундаментальна базова підготовка  - програмна інженерія та тестування, мови програмування (С/С++, Java, Python та ін.), алгоритми, бази даних, web-програмування, функціональне та об’єктно-орієнтоване програмування;

2) поглиблена підготовка: бізнес-аналіз, Big Data, хмарні технології, кібербезпека, багатопотокові процеси;

3) унікальна спеціалізована підготовка: протидія хакерським атакам, програмування застосувань комп’ютерних мережних та мобільних пристроїв, створення так званих вбудованих систем, що є пристроями чи системами, дія яких повністю визначається програмно – їх велика потреба не тільки в комунікаціях, а й в робототехніці, системах штучного інтелекту.

  • Наша освітня програма дозволить Вам стати сучасними затребуваними фахівцями з віртуалізації та інтелектуалізації, а отже – і цифровізації (або діджілізації) інфраструктури усього нашого суспільства! Чекаємо на Вас.

Опис освітньої програми „Інженерія та програмування інфокомунікацій”

 

Сучасний розвиток галузі інфокомунікацій характеризується зростанням її конвергенції комунікаційної архітектури з комп'ютерними та інформаційними технологіями і, як наслідок, все більшим наповненням інфокомунікаційних систем програмними засобами. Ця тенденція та потреба в прискоренні процесів створення та реалізації таких засобів вказує на необхідність підготовки фахівців, що володітимуть не лише знаннями зі створення та експлуатації засобів електронних комунікацій, розповсюджених загальних засад програмування, а й знаннями з реалізації спеціалізованих програмних засобів передачі, обробки і зберігання даних.

 

спеціалізація

Зростання попиту на інфокомунікаційні послуги, розвиток таких систем і технологій вимагає постійного удосконалення відповідних засобів: від простих електронних пристроїв – до складних апаратно-програмних комплексів, що вирішують не тільки задачі безпосереднього прийому, передачі, оброблення та відтворення інформації, а також збільшення гнучкості, продуктивності та надійності при створенні різноманітних програмованих структур комунікацій.

У відповідності до стрімкого зростання попиту на інфокомунікаційні системи і послуги має місце нагальна постійна потреба у підготовці фахівців, які володітимуть не лише знаннями з розробки, налагодження, адміністрування та вдосконалення інфокомунікаційної інфраструктури операторів/провайдерів послуг зв’язку (особливо мобільних стільникових систем 5G), телебачення, передачі даних (Інтернет-послуг), а також знання інфокомунікаційних систем і технологій формування програмної платформи, мов і засобів програмування, спеціалізованих програмних застосувань, протоколів та технологій оброблення і передачі даних із заданою якістю обслуговування, а також - кібербезпеки, штучного інтелекту, віртуальної реальності, "хмарних" технологій, інтернет-речей  IoT (Internet of Things) та систем міжмашинної взаємодії M2M/D2D.

 

Освітня програма "Інженерія та програмування інфокомунікацій" забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку і спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

  • конфігурування та організації комп’ютерних мереж, систем мережного каналоутворення та комутації; створення та вдосконалення архітектур, служб та технологій інфокомунікацій; керування та адміністрування інфокомунікаційними мережами;
  • захисту інформації, протидії хакерським атакам, кібербезпеки;
  • програмної інженерії та тестування програмного забезпечення, мови програмування (С/С++, Java, Python, Goland, Ruby та ін.); баз даних, WEB-програмування, бізнес-аналізу;
  • програмування мережних застосувань та мобільних пристроїв, програмно-конфігурованих мереж SDN, програмно-орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв SDR, програмно-апаратного забезпечення систем та пристроїв інфокомунікацій;
  • розробки систем мультимедіа та віртуальної реальності, хмарних обчислень та GRID-технологій, штучного інтелекту, стільникових мобільних систем 5-го покоління (5G), IoT, M2M/D2D, супутникових та міжпланетарних комунікацій.

Бакалаврський рівень забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно: теоретичних та практичних основ побудови й керування/адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, та їх апаратно-програмної платформи;  загального і спеціалізованого програмування, захисту інформації. 

Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по створенню апаратно-програмних комплексів рівня приладів, систем, мережі, впровадженню нових інфокомунікаційних технологій у поєднанні із сучасними інноваційними напрямами хмарних обчислень, віртуальної реальності, штучного інтелекту, IoT, 5G.

Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій стосовно здійснення наукових досліджень, що дозволяє опанувати організацію наукової діяльності за докторською програмою, математичне моделювання систем та процесів, сучасні тенденції розвитку інфокомунікацій, мистецтво побудови високошвидкісних комунікацій та апаратно-програмних комплексів наступних поколінь, створення інноваційно-наукових стартапів.

 Плідна співпраця з провідними виробниками обладнання інфокомунікацій та розробниками спеціалізованого програмного забезпечення таких як Alcatel-Lucent, Nokia Corporation Company, Ericsson, EPAM, Huawei, Intel, Infopulse, GlobalLogic а також операторами мобільного зв’язку Київстар, Lifecell, Vodafone дозволяє нашим випускникам бути повністю адаптованими для роботи як в зазначених компаніях, так і компаніях, що займаються створенням інфокомунікацій і підтримкою їх сервісів, програмного забезпечення та протидії кібер і хакерським атакам.

 

Шановні відвідувачі сайту кафедри телекомунікацій, просимо взяти участь у громадському обговоренні освітньої програми «ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ» першого, другого та третього рівнів вищої освіти, які розміщені за посиланням https://tk-its.kpi.ua/index.php/uk/node/462. Ваші зауавження та пропозиції просимо надсилати на адресу TK-ITS@KPI.UA або telegram https://t.me/kafedraTK

 

Освітньо-професійна програма "Інженерія та програмування інфокомунікацій" перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма "Інженерія та програмування інфокомунікацій" другий (магістерський) рівень

Освітньо-наукова програма "Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" 

Освітньо-наукова програма "Телекомунікації та радіотехніка" третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

Схема дисциплін за освітньою програмою "Інженерія та програмування інфокомунікацій"

 

Ukrainian