Вступ на 5 курс

 

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172: ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

(ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ)

за освітньою програмою професійного спрямування:

ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

за освітньою програмою наукового спрямування:

ІНЖЕНЕРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ

2-й рівень вищої освіти:

 • Магістр за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців

 • Магістр за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяці

Вступ до магістратури НН ІТС в 2023 році

Офіційні документи:

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2023 РОЦІ

 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ ВСТУПНИКІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

====================================================================================================

 

Якщо ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ви можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ви вступаєте до магістратури за державним замовленням, то потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00)та з 26 червня до 18 липня скласти його.

Для вступу на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка за державним замовленням потрібно також обов'язково скласти фахове вступне випробування та подати мотиваційний лист, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду тільки мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань за освітніми програмами навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського оприлюднено нижче.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського мотиваційний лист подається на всі спеціальності. Відповідно до «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році», мотиваційні листи не оцінюються, а розглядаються. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для впорядкування вступників у разі однакового конкурсного бала та пріоритетності заяв.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2023 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Ви вирішили змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування та подати мотиваційний лист потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування.

Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань в НН ІТС буде наведено нижче.

Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури, які претендують на місця державного бюджету за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Розрахунок конкурсного балу вступника до магістратури
​​
Конкурсний бал (далі  КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 ( національна рамка кваліфікацій, яка відповідає освітньому ступеню бакалавра) та НРК7 ( національна рамка кваліфікацій, яка відповідає освітньому ступеню магістра  (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) ) розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,
 
де
    П1  оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
    П2  оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
    П3  оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.
 
 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка за освітніми прог​рамами:

1) Професійного спрямування (ОПП):

2) Наукового спрямування (ОНП):

 

Строки навчання:

 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців

 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування  на навчання до магістратури проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ*

08 - 31 травня

Реєстрація для складання фахового іспиту

Відповідно до строків визначених МОН України

Вступні випробування ЄВІ  26 червня  - 18 липня
Фахові

 

17 - 28 липня**

(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)

Строки прийому заяв та документів

31 липня - 21 серпня 1800

Термін оприлюднення        рейтингового списку     вступників     із     зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 26 серпня

Закінчення  строку виконання вступниками  вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 1800

29 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 1700  06 вересня**

Строки зарахування вступників:

- за державним замовленням

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 серпня;

- не пізніше 07 вересня***

*в тому числі, для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ та співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ;

**фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня;

*** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Програми комплексного фахового випробування для вступу в 2023 році на освітні програми підготовки магістрів НН ІТС:

 

Освітньо-професійні програми підготовки:

Освітньо-наукова програма підготовки:


 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

 

 

 

Ukrainian